Monday, August 03, 2015

Sugilanon Ni Tita Linda Ni Tita Linda Belayro


Ro Nagpakuno-kunong Uwak

Sa kaharian it mga kapispisan, uwa sanda it gina ubra kundi mag ilinaway. Permi sanda nga naga pa insigan ko andang baeahibo ag limog. Bangod kara, ro Ada kong kagueangan hay nagpakita kanda.

“Agod mapundo ro inyong pag-ilinaway ag painsigan, hin-aga pagsubat it adlaw hay magapili ako it pinaka sadya-an nga pispis. Ngani tanan hay mag tipon sa lugar ngara”, hambae it Ada ag naduea dayon.

Uman nga nagsinangag eonman rong mga pispis ag nagpasikatan ko andang mga baeahibo. Kada isaea kanda hay nagpaligos sa suba agod magkintab ro andang baeahibo. Samtang, halin sa maeayo, naga pani-id eamang gali si Uwak. Nahikaw imaw sa anang mga kaibahang pispis bangod sa anang itom nga kolor. Nageopad imaw ag tumug pa sa kilid it suba.

Nakita nana ro anang kaugalingon sa tubi. Na-subo gid imaw. Sa anang pag adwing, hakita nana rong sari-saring kolor it baeahibo nga nag kaeahueog samtang nagapa-ealigos ro mga pispis. May hapa inoinohan imaw. Anang gin pang pueot ro mga baeahibo ag gin buead sa adlaw. Pagka maea, gin pilit nana it tig sambato sa anang itom nga baeahibo. Busa rong Uwak hay sadya-an eon kon toeokon tongod sa anang sari saring kolor nga baeahibo. Malipayon gid si Uwak sa pagkakita nana sa anang kaugali-ngon nga hitsura sa tubi.

Pagka-aga, pag subeak it adlaw, una eon tanan ro mga pispis. Pag-abot it Ada, nakibot imaw sa pagkakita sa Uwak.

“Sadya-an guid rong pispis ngara. Makaron eamang ako nakakita it makarang klaseng pispis,” pagdayaw it Ada.

Samtang, napan-uhan ko mga pispis nga una rong kolor ko andang baeahibo sa baeahibo ni Uwak nga uwa nanda nakilan-i. Ginapili eon kunta kong Ada rong Uwak bilang pinaka sadya-an nga pispis sa tanan. Ogaling rong pilang bilog nga baeahibo nga gin pilit hay nagkaeataktak. Bangod kara hay nakapan-o rong iba pang mga pispis, ag gin dumog nanda si Uwak. Andang gin pangbooe ro andang baeahibo. Owa magbuhay, gumuwa rong minatu-od nga anyo it Uwak. Naghilibayag ro mga pispis. Nagpaeagiw ro Uwak sa sobrang kahuya.

Halin kato, naga paeagiw eon ro Uwak sa mga pispis, eabi gid kon madumduman nana ro anang gin ubrang pagpakuno-kuno. /MP

No comments: